Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Za vrtce to pomeni, da se vanj lahko vključijo otroci, ki nujno potrebujejo varstvo in so njihovi starši zaposleni v kritični infrastrukturi, in sicer sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov. (Zakon o kritični infrastrukturi, Uradni list RS, št. 75/17),  v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Starši ste oproščeni plačila za vrtec v času od 1. 4. do 11. 4. 2021.
V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, ste starši, katerih otroci
vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.

Vsem se zahvaljujem za razumevanje in sodelovanje!

Suzana Adamič, vzgojiteljica

Odlok:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2167

Zakon o kritični infrastrukturi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7106

Uradni list RS št. 12/21:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021012.pdf