Jezik je temeljno sredstvo sporazumevanja. Sporazumevamo se z besedno – verbalno  (jezik) in nebesedno – neverbalno (gibi, mimika, drža telesa, kretnje,…) komunikacijo. Besede tvorimo z glasovi in zapisujemo s črkami. Glasove tvorimo z govorili.

Razvoj govora je povezan s celotnim otrokovim razvojem, še zlasti z razvojem mišljenja. Zato že v vrtcu skušamo vplivati na optimalen razvoj otrokovega govora z različnimi vsebinami. Ena vsebin za razvoj in govora in širitev besedišča so tudi govorne in jezikovne igre. Ob njih se otroci zabavajo, širijo besedišče in izboljšujejo jezikovne sposobnosti.  Tako si  z govorom pridobivajo nova spoznanja in pridobivajo izkušnje.