Oblike komuniciranja med vrtcem in starši:

– formalne oblike sodelovanja: individualni pogovori o otroku, roditeljski sestanki, pisna gradiva, informiranje preko oglasne deske, spletne strani, svet staršev, predavanja za starše, prireditve za starše;
– neformalne oblike sodelovanja: komunikacija s starši ob prihodu in odhodu otrok, nenačrtovani pogovori, pikniki, izleti, delavnice za starše, udeležba drugih družinskih članov pri dejavnostih vrtca;
– dejavno vključevanje staršev v vzgojni proces: sodelovanje staršev pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji kurikula, reševanje problemov.

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Ker si želimo obojestranskega zaupanja in spoštovanja, pri snovanju programov prisluhnemo mnenju in stališčem staršev.

KONTAKT

Vrtec Dobrna
Dobrna 1, 3204 Dobrna
Vodja vrtca – (03) 828 3 170 E-naslov: vodja@vrtec-dobrna.si